تغییر ویزای کاری | LegaMart

Post Detail

QuestionMay 2, 2022 - 14:05

تغییر ویزای کاری

کسی تجربه تغییر ویزای کاری از یک کشور به یک کشور دیگه رو داشته؟ ‏مثلا من الان ویزای کاری سوئد دارم، آلمان کار پیدا کنم و قرارداد بگیرم چی کار باید بکنم؟

Jurisdictions:
Categories:
0
0

Answer This Post

Login into your account and answer this post

Group chat